2014

Category

Lớp G Marie Curie

Lớp G Marie Curie

Gặp lại thằng bạn sau 22 năm không 1 chút tin tức…thật bất ngờ và thật tình cờ…đúng là Hà Nội cũng chỉ nhỏ vậy thôi !

Gặp lại nó tay bắt mặt mừng,  mềnh làm 1 hơi hết 100% nó thì